MAX Bewind – Uw persoonlijke bewindvoerder

Onder bewind, het proces

1. Intake

Na het eerste contact wordt er zo spoedig mogelijk een persoonlijk gesprek gepland bij u thuis of op een plek waar u dat graag wilt. Tijdens dit gesprek kunt u uw situatie uitleggen, uw inkomsten en uitgaven worden vergeleken. Ik zal u de diverse mogelijkheden voor wat betreft financiële hulp uitleggen. Mochten wij beide tot de conclusie komen dat Bewind voor u de beste oplossing is dan kan er een Aanvraagformulier worden ingevuld.

2. Aanvragen Bewind

Zodra het aanvraagformulier volledig is ingevuld dan zal ik deze vergezeld van een motivatie en mijn Bereidheidsverklaring opsturen naar de Rechtbank. De Rechtbank zal het verzoek in behandeling nemen en indien mogelijk wordt u opgeroepen voor een zitting waarbij het verzoek inhoudelijk kort behandeld zal worden. Tijdens deze zitting wordt op basis van uw situatie en motivatie besloten of u in aanmerking komt voor een Onderbewindstelling. De medewerker van de Rechtbank zal advies uitbrengen aan de Kantonrechter die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de beslissing.

3. Start Bewind / Inventarisatie

Als ook de Kantonrechter van mening is dat een Onderbewindstelling de juiste optie voor u is wordt er een Beschikking naar zowel de betrokkene als de aangewezen bewindvoerder. In deze Beschikking staan alle gegevens omtrent het Bewind vermeld, zoals gegevens betrokkene, bewindvoerder, de grond van het bewind en of het bewind voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is uitgesproken.
Deze beschikking zal worden verstuurd naar alle betrokken instanties. De schuldeisers wordt gevraagd om een opgave te doen van de openstaande vorderingen. Tevens zal alle correspondentie naar de Bewindvoerder worden gestuurd.

4. Tijdens het bewind

De rekeningen op uw naam zullen door de bewindvoerder worden overgenomen. Er komt een Beheerrekening waarvan alle vasten lasten zullen worden betaald. Alle inkomsten komen ook op deze rekening. Vanuit de Beheerrekening wordt er wekelijks geld overgemaakt naar de Leefgeldrekening. Van de Leefgeldrekening krijgt u een bankpas waarmee u dit geld kunt gebruiken voor de dagelijkse boodschappen en andere uitgaven.
Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen betrokkene en bewindvoerder. De bewindvoerder moet jaarlijks verslag uitbrengen aan de Rechtbank. Het verslag met alle inkomsten, uitgaven en overige gegevens wordt eerst met u persoonlijk besproken.

5. Schulden / Schuldhulpverlening

In het geval van schulden wordt er aan alle schuldeisers gevraagd om de stoppen met verdere incassoprocedures. Indien hiervoor ruimte is worden er betalingsafspraken gemaakt om de lopende schulden geleidelijk af te betalen.
Mochten de schulden te hoog zijn om in een redelijke periode af te lossen, dan kan er een schuldhulpverleningstraject (MSNP) worden opgestart via de Gemeente. Hierbij wordt aan alle schuldeisers gevraagd om mee te werken aan een regeling waarbij een gedeelte van de schulden wordt afbetaald en de rest (na het voltooien van de regeling) wordt kwijtgescholden.
Mochten meerdere schuldeisers niet akkoord gaan met de regeling dan kan het verzoek bij de Rechtbank worden ingediend (WSNP). De kantonrechter kan dan de schuldeisers verplichten om mee te werken aan de regeling.
Van de betrokkene wordt verwacht dat hij/zij gedurende het traject geen nieuwe schulden maakt, meewerkt aan het zoveel mogelijk aflossen van de schulden. Indien nodig wordt er van betrokkene verwacht zich inzet om zoveel mogelijk inkomsten te verkrijgen, (bijv. solliciteren).

6. Zelfredzaamheid

Nadat de financiële situatie voor langere tijd stabiel is gebleven wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor de betrokkene om te werken aan de zelfredzaamheid. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan de eigen verantwoordelijk. Dit kan bijvoorbeeld door het leefgeld niet wekelijks maar tweewekelijks of maandelijks wordt overgemaakt. U kunt dan vervolgens laten zien verantwoord met dit geld om te kunnen gaan.
Tevens kunnen er een aantal zaken door u zelf geregeld gaan worden. Denk hierbij aan de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen of kwijtscheldingen. U wordt daarnaast de mogelijkheid geboden om cursussen te volgen waarbij u tips krijgt om uw financiële zaken beter te regelen.

7. Einde Bewind

Als er geen reden meer is om iemand onder bewind te stellen dan kan er een verzoek worden gedaan aan de Rechtbank om het bewind op te heffen.
Dit kan bijvoorbeeld doordat alle schulden zijn afgelost. Ook als u en de bewindvoerder van mening zijn dat u zelf uw financiële zaken weer kunt regelen kan de Rechtbank verzocht worden het bewind te beëindigen.
Zodra de Kantonrechter heeft besloten dat het bewind kan worden stopgezet, dan volgt er een Eindbeschikking waarop vermeld wordt per welke datum dit zal gebeuren. De eindrekening zal dan worden opgemaakt, u ontvangt vervolgens zelf alle correspondentie op uw huisadres en u kunt weer beschikken over uw bankrekeningen.

COPYRIGHT © MAX BEWIND